Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

  • Green Star Music
    ul. Zawady 73A, 15-697 Białystok
    NIP: 722-00-04-392
  • E-mail:greenstar@post.pl
  • Telefon85 653 44 37
» Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Green StarI. ZASADY OGÓLNE

§ 1.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) GREEN STAR – należy przez to rozumieć Cezary Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GREEN STAR Cezary Kulesza z siedzibą w Białymstoku 15-697, ul. Zawady 73 A Regon 450114100, NIP 722-00-04-392, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kulesze Kościelne Nr 6410-103/94-26/96/97/99/00/01/03/04/05/07/08/09/10;

b) Kodeksie cywilnym – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c) Konsumencie - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

e) Regulaminie – niniejszy REGULAMIN Sklepu GREEN STAR.
f) Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż płyt prowadzoną przez GREEN STAR w swoim portalu internetowym pod adresem http://www.greenstar.pl/;

g) Stronie – GREEN STAR lub Kupujący;
h) Płycie – należy przez to rozumieć nośniki CD z utrwalonymi utworami o charakterze muzyki „disco – polo” lub „dance” będące w aktualnej ofercie handlowej Sklepu;

i) Produkcie – Płyty prezentowana w Sklepie;

j) Umowie sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy GREEN STAR a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną);

k) Zamówieniu – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.

2. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Płyt Kupującym przez GREEN STAR, za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.greenstar.pl/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

§ 2.

Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 3.

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie elektronicznie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.

3. Kupujący jest zobowiązany do pełnego wypełnienia formularza zamówienia oraz podania prawdziwych danych.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. GREEN STAR zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

5. GREEN STAR w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności lub prawdziwości.

6. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na wysłanie zamówienia, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

7. W ramach rejestracji Kupującego w Sklepie, Kupujący zobowiązany będzie podać następujące informacje:

1) nazwisko i imię Kupującego, 

2) adres zameldowania Kupującego na pobyt stały, 

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2, 

4) adres elektroniczny Kupującego. 

Dane wymienione w pkt. 1-4 powyżej są danymi niezbędnymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz do jej realizacji przez GREEN STAR.

8. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez GREEN STAR przyjęcia zamówienia.

9. W wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia w postaci elektronicznej na zakup Płyty oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez GREEN STAR w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie.

10. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Kupującego.

§ 4.

1.Zamówienie zostanie zrealizowane przez GREEN STAR pod warunkiem dostępności danej Płyty w chwili realizacji zamówienia.

2. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub GREEN STAR otrzymał należność za zamówienie.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 (od trzech do siedmiu) dni roboczych. 

4. Z przyczyn niezależnych od GREEN STAR terminy realizacji zamówień określone w ust. 2 i 3 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji GREEN STAR zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 5.

1. Wszystkie ceny Płyt podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdej Płycie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

3. GREEN STAR zastrzega sobie prawo do zmiany cen Płyt znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Płyt do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 6.

1. GREEN STAR realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

2. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej –orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczonych od momentu realizacji zamówienia.

3. Koszty przesyłki Produktów pokrywa Kupujący - stawka opłaty ustalana jest według cennika Poczty Polskiej w dacie złożenia zamówienia.

4. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, GREEN STAR po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny i kosztów przesyłki, GREEN STAR dostarcza Kupującemu zamówione Płyty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 3 terminy dostarczenia zamówionych Produktów mogą ulec wydłużeniu, o czym GREEN STAR zobowiązany jest poinformować Kupującego.

5. Wskazane w ust. 2 powyżej terminy dostarczenia zamówionych Produktów mają charakter orientacyjny. GREEN STAR oświadcza, że nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od GREEN STAR, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj. Poczty Polskiej.

6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia dotyczącego Produktów w ciągu 2 (dwóch) godzin od chwili jego złożenia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy GREEN STAR: greenstar@post.pl .

§ 7.

1. Dostępne są następujące formy płatności za Płyty:

a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,

b) przelewem bankowym na rachunek GREEN STAR – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego.

GREEN STAR. Green Star Cezary Kulesza

Zawady 73A, 15-697 Białystok

ALIOR CENTRALA nr: 95 2490 0005 0000 4520 7412 6679 

2. Wybór formy płatności należy do Kupującego.

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

§ 8.

1. GREEN STAR odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Przepisy w/w Ustawy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.

3. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży Płyt w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy sprzedaży Płyt dla swojej ważności wymaga oświadczenia Konsumenta złożonego na piśmie, wysłanego na adres GREEN STAR.

4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Płyt, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupione Płyty znajdują się w stanie nienaruszonym.

6. Poucza się, że stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów, Konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W świetle art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 

7. Kupujący, działający przy Umowie jako Konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów, w tym w przypadku:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Płyty, o którym mowa w ust. 3 powyżej zwrotów zakupionych Płyt należy dokonywać za pośrednictwem Poczty Polskiej: na podany poniżej adres: GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15 – 697 Białystok z dopiskiem: Zwrot GREEN STAR.

9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Płyt, do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz Płyty Kupujący zobowiązany jest dołączyć ksero otrzymanej od GREEN STAR faktury VAT.

10. Cena uiszczona za zakupione Produkty zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez GREEN STAR, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane z przesyłką Produktów. 

V. REKLAMACJE

§ 9.

1. Reklamacje przez Konsumenta dotyczące wad zakupionych Płyt należy zgłosić GREEN STAR nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia stwierdzenia niezgodności Produktów z umową sprzedaży. Zgłoszenia oprócz zwykłej formy pisemnej można dokonać także poprzez wysłanie go na adres poczty elektronicznej greenstar@post.pl z dopiskiem: REKLAMACJA. 

2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Płyty, będące przedmiotem reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 2 dni odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podany poniżej adres: GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15 – 697 Białystok z dopiskiem: REKLAMACJA GREEN STAR. 

3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Konsument zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). GREEN STAR zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych. 

4. Do przesyłki należy dołączyć kserokopię faktury VAT.

5. Koszty przesyłki uzasadnionej reklamacji ponosi GREEN STAR. 

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych Płyt chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku GREEN STAR zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Kupującego. 

7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6, GREEN STAR poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

8. W razie niezajęcia przez GREEN STAR żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez GREEN STAR za zasadną.

9. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzona Płyta zostanie wymieniona na inny, pełnowartościowy egzemplarz Płyty, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak w magazynie Płyty objętej zamówieniem, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji GREEN STAR zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie w magazynie. 

10. W przypadku wymiany Płyty, koszty związanie z dostawą nowego egzemplarza Płyty ponosi GREEN STAR, a jeśli nie będzie możliwa wymiany na inną Płytę GREEN STAR zwróci Kupującemu koszty przesyłki reklamowych Płyt.

11. GREEN STAR odpowiada za niezgodność Produktu z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania go Kupującemu będącego Konsumentem. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktów. 

12. Roszczenia Kupującego o doprowadzenie Płyt do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nową przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Produktu z umową sprzedaży (o którym mowa w ust. 1 powyżej).

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

§ 10.

1. GREEN STAR zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia przez GREEN STAR.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest GREEN STAR.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

5. GREEN STAR nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. GREEN STAR dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

6. GREEN STAR nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Płyt w Sklepie stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia Regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.08.2011 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu. 

3. GREEN STAR uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 

4) siły wyższej,

5) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych GREEN STAR w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.

4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu GREEN STAR zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej http://www.greenstar.pl/. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu GREEN STAR nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;

2) problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których GREEN STAR przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

3) korzystanie ze Sklepu przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

4) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od GREEN STAR.

6. Zmiana nazwy GREEN STAR nie stanowi zmiany Regulaminu.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl