PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Twój koszyk jest pusty ...

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREEN STAR
(www. greenstar.pl) obowiązujący od 25.05.2018 r.

Definicje
§ 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Cezarego Kuleszę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: GREEN STAR Cezary Kulesza z siedzibą w Białymstoku, 15-697, ul. Zawady 73 A Regon 450114100, NIP 722-00-04-392, (zwany dalej też GREEN STAR), posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej greenstar@post.pl oraz numerem telefonu 85 653 44 37;
2) Towarze - należy przez to rozumieć fonogramy prezentowane w Sklepie,
3) Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
4) Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż płyt prowadzoną przez GREEN STAR w swoim portalu internetowym pod adresem http://www.greenstar.pl/.
6) Użytkownik – należy przez to rozumieć Kupującego lub Konsumenta.
Postanowienia ogólne
§ 2
Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów.
Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3
1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów w Sklepie;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Sklepie;
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu lub wysłania druku zamówienia faksem na nr 85 653 44 37 lub listownie na adres: GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15-697 Białystok z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta".
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, nazwisko i imię Kupującego, adres zamieszkania Kupującego, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania. Dane wskazane w zdaniu poprzednim są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz do jej wykonania przez Sprzedawcę.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy greenstar@post.pl lub faksem na nr 85 653 44 37.
Realizacja zamówień
§ 4
1. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 2 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.
Zasady dostarczania zamówień
§ 5
1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej – orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczony od momentu realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 1 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
3. Podane w ust. 1 - 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi pocztowe – Poczty Polskiej.
Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 6
1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 1 - 3 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
a) w przypadku wybrania opcji "Przesyłka pocztowa" Kupujący w wysokości 6 zł brutto (sześć złotych brutto ) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej;
b) przy wysyłce zagranicznej - Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej;
c) w przypadku wyboru przez Kupującego opcji „Pobrane (Płatność przy odbiorze)” – Kupujący niezależnie od należności określonych w lit. a i b zapłaci dodatkowo za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej kwotę 14 zł brutto (czternaście złotych).
Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 7
1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
b) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.
2. Określone w § 6 ust. 2 lit. c opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy odbiorze Towaru.
Miejsce i sposób składania reklamacji
§ 8
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną, listownie na adres: GREEN STAR Cezary Kulesza, ul. Zawady 73A, 15-697 Białymstoku,
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną;
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
Przepisy dotyczące Konsumentów
§ 9
1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail greenstar@post.pl lub adres pocztowy GREEN STAR Cezary Kulesza, ul. Zawady 73A, 15-697 Białymstoku. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić kompletny, w zapieczętowanym oryginalnie opakowaniu Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: greenstar@post.pl lub pisemnie na adres GREEN STAR Cezary Kulesza, ul. Zawady 73A, 15-697 Białymstoku z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta i reklamacja”.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
§ 9 a
1. Rejestracja w sklepie internetowym http://www.greenstar.pl/ wymaga akceptacji oraz pouczenia Kupującego lub Konsumenta o przetwarzaniu ich Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Akceptacja ta i pouczenie następuje poprzez podanie wymaganych danych przez Kupującego lub Konsumenta oraz kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu przy stosownej Klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
3. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres iod.greenstar@greenstar.pl.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 6 ust. 1 lit. b, 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, tj.: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, w tym reklamacji oraz obsługi działań Kupującego lub Konsumenta w ramach Sklepu.
5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (h) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (i) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (j) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (k) historia zakupów i wybierane linki, (l) dla Kupującego nie będącego Konsumentem nr NIP, (ł) dla Kupującego nie będącego Konsumentem jego nazwę (firmę), (m) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, rodzaj transakcji (n) jeśli Kupujący lub Konsument zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, przewoźnicy (w związku z realizacją zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Kupującego lub Konsumenta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Korzystając ze Sklepu Kupujący lub Konsument wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: http://www.greenstar.pl/informacja-o-cookie-pm-20.html). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
8. Kupujący lub Konsument ma prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) należy wysłać wiadomość na adres iod.greenstar@greenstar.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją skorzystania z uprawnień opisanych powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) może być brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
10. Kupujący lub Konsument mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE.
11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. W konsekwencji niepodanie Danych Osobowych przez Kupującego lub Konsumenta skutkować będzie brakiem możliwości korzystania przez nich z usług świadczonych przez Sprzedawcę  w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
12. Dane Osobowe Kupującego lub Konsumenta są przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), t. j. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a w przypadku zgód .

13. Sprzedawca uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
14. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Sprzedawca świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
15. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
(a) nazwa użytkownika,
(b) imię i nazwisko,
(c) adres pocztowy,
(d) adres e-mail,
(e) numer telefonu.
16. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) przez Użytkownika.
Postanowienie końcowe
§ 10
1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.greenstar.pl. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
Wejście w życie Regulaminu
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 
Załącznik nr 1
WZÓR
 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):
……………………………………………………………
Adres konsumenta (ów):
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………...
Numer zamówienia: …………………………………….
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ……………………………………………Green Star Cezary Kulesza
ul. Zawady 73 A
15 – 697 Białystok
(informacja: odstąpienie od umowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My (*) ……………………….……………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................


Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:
…………………………………………………………………………………………………..
Posiadacz rachunku:
…………………………………………………………………………………………………...

Podpis konsumenta (-ów) *

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

 

 
Zmiana Regulaminu Sklepu Green Star (obowiązuje od 25.05.2018 r.)
Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowy przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu GREEN STAR Cezary Kulesza z/s w Białymstoku. Dotyczy to głównie treści Polityki Prywatności, która uzyskała następującą, zaktualizowaną treść:
 
W REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO GREEN STAR (www. greenstar.pl) obowiązującym od 18.03.2017 r. (zwanym dalej Regulaminem) dokonuje się następującej zmiany:

  1. Po pkt. 5 w § 1 Regulaminu dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„6) Użytkownik – należy przez to rozumieć Kupującego lub Konsumenta.”
 
  1. Po § 9 Regulaminu dodaje się § 9a w brzmieniu:

„1. Rejestracja w sklepie internetowym http://www.greenstar.pl/ wymaga akceptacji oraz pouczenia Kupującego lub Konsumenta o przetwarzaniu ich Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Akceptacja ta i pouczenie następuje poprzez podanie wymaganych danych przez Kupującego lub Konsumenta oraz kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu przy stosownej Klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
3. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres iod.greenstar@greenstar.pl.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 6 ust. 1 lit. b, 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, tj.: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, w tym reklamacji oraz obsługi działań Kupującego lub Konsumenta w ramach Sklepu.
5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (h) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (i) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (j) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (k) historia zakupów i wybierane linki, (l) dla Kupującego nie będącego Konsumentem nr NIP, (ł) dla Kupującego nie będącego Konsumentem jego nazwę (firmę), (m) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, rodzaj transakcji (n) jeśli Kupujący lub Konsument zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, przewoźnicy (w związku z realizacją zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Kupującego lub Konsumenta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Korzystając ze Sklepu Kupujący lub Konsument wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: http://www.greenstar.pl/informacja-o-cookie-pm-20.html). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
8. Kupujący lub Konsument ma prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) należy wysłać wiadomość na adres iod.greenstar@greenstar.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją skorzystania z uprawnień opisanych powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) może być brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
10. Kupujący lub Konsument mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE.
11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. W konsekwencji niepodanie Danych Osobowych przez Kupującego lub Konsumenta skutkować będzie brakiem możliwości korzystania przez nich z usług świadczonych przez Sprzedawcę  w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
12. Dane Osobowe Kupującego lub Konsumenta są przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), t. j. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a w przypadku zgód .

13. Sprzedawca uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
14. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Sprzedawca świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
15. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
(a) nazwa użytkownika,
(b) imię i nazwisko,
(c) adres pocztowy,
(d) adres e-mail,
(e) numer telefonu.

16. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) przez Użytkownika.”


Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. i dotyczą wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREEN STAR
(www. greenstar.pl) obowiązujący od 18.03.2017 r. do dnia 25.05.2018 r.Definicje
§ 1


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Cezarego Kuleszę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: GREEN STAR Cezary Kulesza z siedzibą w Białymstoku, 15-697, ul. Zawady 73 A Regon 450114100, NIP 722-00-04-392, (zwany dalej też GREEN STAR), posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej greenstar@post.pl oraz numerem telefonu 85 653 44 37;

2) Towarze - należy przez to rozumieć fonogramy prezentowane w Sklepie,

3) Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

4) Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż płyt prowadzoną przez GREEN STAR w swoim portalu internetowym pod adresem http://www.greenstar.pl/.

Postanowienia ogólne
§ 2


Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów.


Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3


1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów w Sklepie;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub
druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Sklepie;
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu
lub wysłania druku zamówienia faksem na nr 85 653 44 37 lub listownie na adres: GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15-697 Białystok z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta".
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, nazwisko i imię Kupującego, adres zamieszkania Kupującego, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania. Dane wskazane w zdaniu poprzednim są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz do jej wykonania przez Sprzedawcę.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy
greenstar@post.pl lub faksem na nr 85 653 44 37.


 

Realizacja zamówień
§ 41. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 2 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

Zasady dostarczania zamówień
§ 51. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej – orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczony od momentu realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 1 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
3. Podane w ust. 1 - 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi pocztowe – Poczty Polskiej.


 

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 6


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 1 - 3 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:

a) w przypadku wybrania opcji "Przesyłka pocztowa" Kupujący w wysokości 6 zł brutto (sześć złotych brutto ) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej;

 

b) przy wysyłce zagranicznej - Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej;

c) w przypadku wyboru przez Kupującego opcji „Pobrane (Płatność przy odbiorze)” – Kupujący niezależnie od należności określonych w lit. a i b zapłaci dodatkowo za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej kwotę 14 zł brutto (czternaście złotych).


 

Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 7


1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
b) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.

2. Określone w § 6 ust. 2 lit. c opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy odbiorze Towaru.


 

Miejsce i sposób składania reklamacji
§ 81. Z zastrzeżeniem ust. 3 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer
85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną, listownie na adres: GREEN STAR Cezary Kulesza, ul. Zawady 73A, 15-697 Białymstoku,
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer
85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer
85 653 44 37 lub pocztą elektroniczną;
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.


 

Przepisy dotyczące Konsumentów

 

§ 91. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:


b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,


c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;


d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail greenstar@post.pl lub adres pocztowy GREEN STAR Cezary Kulesza, ul. Zawady 73A, 15-697 Białymstoku. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić kompletny, w zapieczętowanym oryginalnie opakowaniu Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: greenstar@post.pl lub pisemnie na adres GREEN STAR Cezary Kulesza, ul. Zawady 73A, 15-697 Białymstoku z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta i reklamacja”.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Postanowienie końcowe

 

§ 101. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.greenstar.pl. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

Wejście w życie Regulaminu

§ 11


Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.  

 

Załącznik nr 1

WZÓR

 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy


…………………………

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):
……………………………………………………………
Adres konsumenta (ów):
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………...
Numer zamówienia: …………………………………….
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ……………………………………………Green Star Cezary Kulesza

ul. Zawady 73 A

15 – 697 Białystok

(informacja: odstąpienie od umowy)


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Ja/My (*) ……………………….……………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................


Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:
…………………………………………………………………………………………………..
Posiadacz rachunku:
…………………………………………………………………………………………………...

Podpis konsumenta (-ów) *

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.


REGULAMIN- ARCHIWUM:

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) GREEN STAR – należy przez to rozumieć Cezary Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GREEN STAR Cezary Kulesza z siedzibą w Białymstoku 15-697, ul. Zawady 73 A Regon 450114100, NIP 722-00-04-392, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kulesze Kościelne Nr 6410-103/94-26/96/97/99/00/01/03/04/05/07/08/09/10;

b) Kodeksie cywilnym – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c) Konsumencie - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

e) Regulaminie – niniejszy REGULAMIN Sklepu GREEN STAR.
f) Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż płyt prowadzoną przez GREEN STAR w swoim portalu internetowym pod adresem http://www.greenstar.pl/;

g) Stronie – GREEN STAR lub Kupujący;
h) Płycie – należy przez to rozumieć nośniki CD z utrwalonymi utworami o charakterze muzyki „disco – polo” lub „dance” będące w aktualnej ofercie handlowej Sklepu;

i) Produkcie – Płyty prezentowana w Sklepie;

j) Umowie sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy GREEN STAR a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną);

k) Zamówieniu – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.

2. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Płyt Kupującym przez GREEN STAR, za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.greenstar.pl/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

§ 2.

Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 3.

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie elektronicznie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.

3. Kupujący jest zobowiązany do pełnego wypełnienia formularza zamówienia oraz podania prawdziwych danych.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. GREEN STAR zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

5. GREEN STAR w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności lub prawdziwości.

6. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na wysłanie zamówienia, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

7. W ramach rejestracji Kupującego w Sklepie, Kupujący zobowiązany będzie podać następujące informacje:

1) nazwisko i imię Kupującego, 

2) adres zameldowania Kupującego na pobyt stały, 

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2, 

4) adres elektroniczny Kupującego. 

Dane wymienione w pkt. 1-4 powyżej są danymi niezbędnymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz do jej realizacji przez GREEN STAR.

8. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez GREEN STAR przyjęcia zamówienia.

9. W wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia w postaci elektronicznej na zakup Płyty oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez GREEN STAR w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie.

10. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Kupującego.

§ 4.

1.Zamówienie zostanie zrealizowane przez GREEN STAR pod warunkiem dostępności danej Płyty w chwili realizacji zamówienia.

2. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub GREEN STAR otrzymał należność za zamówienie.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 (od trzech do siedmiu) dni roboczych. 

4. Z przyczyn niezależnych od GREEN STAR terminy realizacji zamówień określone w ust. 2 i 3 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji GREEN STAR zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 5.

1. Wszystkie ceny Płyt podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdej Płycie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

3. GREEN STAR zastrzega sobie prawo do zmiany cen Płyt znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Płyt do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 6.

1. GREEN STAR realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

2. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej –orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczonych od momentu realizacji zamówienia.

3. Koszty przesyłki Produktów pokrywa Kupujący - stawka opłaty ustalana jest według cennika Poczty Polskiej w dacie złożenia zamówienia.

4. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, GREEN STAR po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny i kosztów przesyłki, GREEN STAR dostarcza Kupującemu zamówione Płyty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 3 terminy dostarczenia zamówionych Produktów mogą ulec wydłużeniu, o czym GREEN STAR zobowiązany jest poinformować Kupującego.

5. Wskazane w ust. 2 powyżej terminy dostarczenia zamówionych Produktów mają charakter orientacyjny. GREEN STAR oświadcza, że nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od GREEN STAR, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj. Poczty Polskiej.

6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia dotyczącego Produktów w ciągu 2 (dwóch) godzin od chwili jego złożenia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy GREEN STAR: greenstar@post.pl .

§ 7.

1. Dostępne są następujące formy płatności za Płyty:

a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,

b) przelewem bankowym na rachunek GREEN STAR – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego.

GREEN STAR. Green Star Cezary Kulesza

Zawady 73A, 15-697 Białystok

ALIOR CENTRALA nr: 95 2490 0005 0000 4520 7412 6679 

2. Wybór formy płatności należy do Kupującego.

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

§ 8.

1. GREEN STAR odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Przepisy w/w Ustawy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.

3. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży Płyt w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy sprzedaży Płyt dla swojej ważności wymaga oświadczenia Konsumenta złożonego na piśmie, wysłanego na adres GREEN STAR.

4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Płyt, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupione Płyty znajdują się w stanie nienaruszonym.

6. Poucza się, że stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów, Konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W świetle art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 

7. Kupujący, działający przy Umowie jako Konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów, w tym w przypadku:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Płyty, o którym mowa w ust. 3 powyżej zwrotów zakupionych Płyt należy dokonywać za pośrednictwem Poczty Polskiej: na podany poniżej adres: GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15 – 697 Białystok z dopiskiem: Zwrot GREEN STAR.

9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Płyt, do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz Płyty Kupujący zobowiązany jest dołączyć ksero otrzymanej od GREEN STAR faktury VAT.

10. Cena uiszczona za zakupione Produkty zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez GREEN STAR, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane z przesyłką Produktów. 

V. REKLAMACJE

§ 9.

1. Reklamacje przez Konsumenta dotyczące wad zakupionych Płyt należy zgłosić GREEN STAR nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia stwierdzenia niezgodności Produktów z umową sprzedaży. Zgłoszenia oprócz zwykłej formy pisemnej można dokonać także poprzez wysłanie go na adres poczty elektronicznej greenstar@post.pl z dopiskiem: REKLAMACJA. 

2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Płyty, będące przedmiotem reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 2 dni odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podany poniżej adres: GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15 – 697 Białystok z dopiskiem: REKLAMACJA GREEN STAR. 

3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Konsument zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). GREEN STAR zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych. 

4. Do przesyłki należy dołączyć kserokopię faktury VAT.

5. Koszty przesyłki uzasadnionej reklamacji ponosi GREEN STAR. 

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych Płyt chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku GREEN STAR zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Kupującego. 

7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6, GREEN STAR poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

8. W razie niezajęcia przez GREEN STAR żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez GREEN STAR za zasadną.

9. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzona Płyta zostanie wymieniona na inny, pełnowartościowy egzemplarz Płyty, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak w magazynie Płyty objętej zamówieniem, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji GREEN STAR zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie w magazynie. 

10. W przypadku wymiany Płyty, koszty związanie z dostawą nowego egzemplarza Płyty ponosi GREEN STAR, a jeśli nie będzie możliwa wymiany na inną Płytę GREEN STAR zwróci Kupującemu koszty przesyłki reklamowych Płyt.

11. GREEN STAR odpowiada za niezgodność Produktu z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania go Kupującemu będącego Konsumentem. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktów. 

12. Roszczenia Kupującego o doprowadzenie Płyt do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nową przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Produktu z umową sprzedaży (o którym mowa w ust. 1 powyżej).

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

§ 10.

1. GREEN STAR zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia przez GREEN STAR.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest GREEN STAR.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

5. GREEN STAR nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. GREEN STAR dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

6. GREEN STAR nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Płyt w Sklepie stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia Regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.08.2011 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu. 

3. GREEN STAR uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 

4) siły wyższej,

5) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych GREEN STAR w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.

4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu GREEN STAR zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej http://www.greenstar.pl/. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu GREEN STAR nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;

2) problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których GREEN STAR przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

3) korzystanie ze Sklepu przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

4) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od GREEN STAR.

6. Zmiana nazwy GREEN STAR nie stanowi zmiany Regulaminu.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu